Жасауды алты жастан жинаса, асады,
Жеті жастан жинаса, жетеді.

#Байлық туралы