Халық айныса, хан түзейді,
Май айныса, тұз түзейді.

#Ас туралы