Ағайын мен жекжат арасын,
Майына мінген ат айырады
Немесе оқымаған бата айырады.

#Ағайын туралы