Арпа, бидай ас екен,
Алтын, күміс тас екен.
Латын әліпбиінде:
Arpa, bıdaı as eken,
Altyn, kúmis tas eken.

#Ас туралы