Екі батыр елде жатыр,
Жеке батыр жерде жатыр.

#Батырлық туралы