Әжім - әжемнің әрі,
Демеңіз оны кәрі,
Кәрінің сөзі - дәрі.
Латын әліпбиінде:
Ájim - ájemniń ári,
Demeńiz ony kári,
Káriniń sózi - dári.

#Ата - ана туралы