Адамды кейде баршылық сынайды,
кейде жоқшылық сынайды.

#Адам туралы